Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, trong đó xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.