Mức hưởng BHYT năm 2020 thay đổi như thế nào?

Lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng nên mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT cũng tăng tương ứng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.