Tết của gia đình thợ mỏ

.
Video: 24/01/2020 15:45
.
.

Sản xuất kinh doanh thuận lợi giúp ngành than chăm lo tốt hơn cho đời sống người thợ mỏ, trong đó có việc chăm lo tết.

.
.
.
.